ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือน..."ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก"

 

 
 

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 28 มกราคม 2559

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก อบต.นากว้าง จ.อุดรธานี นำคณะผู้บริิหาร สมาชิกสภาและพนักงาน จำนวน 52 ท่าน เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานฯ โดยมี คุณเสถียร งามฉาย สัตวแพทย์อาวุโสให้การต้อนรับ และวิทยากรบรรยาย โดย คุณนิวัตน์ ยิ้มอยู่ ชมภาพบรรยากาศ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 22 มกราคม 2559

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก การเคหะแห่งชาติ นำนักบริหารชุมชนการเคหะแห่งชาติ จำนวน 40 ท่าน เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานฯ โดยมีท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร ให้การต้อนรับ และวิทยากรบรรยาย โดย คุณเสถียร งามฉาย สัตวแพทย์อาวุโส ชมภาพบรรยากาศ...

 
20 มกราคม 2559 ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ จ.อุบลราชธานี นำผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานและผู้นำชุมชน จำนวน 100 ท่าน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารและจัดการขยะ เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณเสถียรและคุณนิวัตน์ ชมภาพบรรยากาศ...
 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 28 ธันวาคม 2558

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา นำอาจารย์ นักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5 จำนวน 157ท่าน นั่งรถรางรอบเมือง และเข้าศึกษาดูงานเรื่ื่อง การจัดการขยะมูลฝอย เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 21 ธันวาคม 2558

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง การแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการวิสามัญและ คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการบริหารจัดการขยะชุมชน อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 9 ธันวาคม 2558

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี นำผู้นำชุมชน จำนวน 40 ท่าน มาดูงานเรื่ื่อง การจัดการขยะมูลฝอย เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ ชมภาพบรรยากาศ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำคณะกรรมการไตรภาคีด้านสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จำนวน 40 ท่าน มาดูงานเรื่ื่อง การจัดการขยะ เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ต้อนรับโดยท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2558

26 พฤศจิกายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะจาก
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 34 ท่าน และ 30 พฤศจิกายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก นำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 120 ท่าน อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จ.หนองบัวลำภู นำโดยท่านนายกฯ เทียนชัย ยศทะแสน นำคณะผู้บริหาร พนักงานและชุมชน จำนวน 20 ท่าน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารและจัดการขยะ เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณชุติกาญจน์ ชมภาพบรรยากาศ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2558

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ที่ทำงานด้านการจัดการขยะ จำนวน 15 ท่าน
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นำคณะตัวแทนภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น ภาคประชาชนและ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 30 ท่าน อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 15 ตุลาคม 2558

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห จ.อ่างทอง นำโดยท่านนายกฯ สัมพันธ์ ทองลิ่ม นำคณะผู้นำชุมชน ผู้บริหารและพนังาน จำนวน 40 ท่าน มาดูงานเรื่ื่อง ด้านการคัดแยกขยะในชุมชน เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 15 - 28 กันยายน 2558

15 ก.ย. ทต.วังกะ จ.กาญจนบุรี / 16 ก.ย. ทสจ.ชลบุรี ,อบต.จำลอง จ.อ่างทอง / 17 ก.ย. อบต.สีบัวทอง จ.อ่างทอง / 18 ก.ย. อบจ.สิงห์บุรี , ทต.หนองบัว จ.อุดรธานี / 25 กย. อบต.สุขไพบูลย์ จ.จ.นครราชสีมา / 26 ก.ย. ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ / 28 ก.ย.ทต.ทะเมนชัย จ.บุรีรัมย์ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 3 - 12 กันยายน 2558

วันที่ 9 กันยายน 2558 ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก นำคณะอาสาสมัครพัฒนาสังคมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 57 ท่าน มาดูงานเรื่ื่อง การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณเสถียรและคุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

 

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9
(นายนพหฎล เมฆเมฆา)

เข้าตรวจราชการแบบบูรณาการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558

เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย การดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558 อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2558

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สิงห์บุรี นำคณะทสม.จ.สิงห์บุรี วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. เพชรบูรณ์ นำคณะทสม. จำนวน 25 ท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบักได จ.สุรินทร์ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2558

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันที่ 18 สิงหาคม 2558จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นำคณะทสม.พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จำนวน 100 ท่าน วันที่ 20 สิงหาคม 2558 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ นำคณะผู้เข้าฝึกอบรมนานาชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและิสิ่งแวดล้อมในอาเซียน จำนวน 45 ท่าน วันที่ 21 สิงหาคม 2558 จากเทศบาลตำบลสามแยก จ.ยโสธร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและชุมชน จำนวน 150 ท่าน ชมภาพบรรยากาศ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า กรุงเทพฯ นำคณะกรรมการ 5 ส. และบุคลากร จำนวน 80 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเมืองฉะเชิงเทรา นำคณะ อสม. สิ่งแวดล้อม จำนวน 60 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วิทยากรให้การต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี นำคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา , พนักงาน , พนักงานจ้าง อสม.และ อปพร. จำนวน 200 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะ เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วิทยากรให้การต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณเสถียร คุณนิวัตน์ คุณวีณา และคุณวลัยลักษณ์ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ นำบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี งานอนามัยและสุขาภิบาล งานอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม งานรักษาความปลอดภัยและงานสายบริการ จำนวน 84 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะ เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วิทยากรให้การต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณเสถียรและคุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 17 กรกฏาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลกบินทร์ จ.ปราจีนบุรี นำเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 80 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะ
มีท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร ให้การต้อนรับ วิทยากรนำบรรยาย ได้แก่ คุณเสถียร คุณนิวัตน์และคุณดวงตา อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 17 กรกฏาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์าการบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ จ.ฉะเชิงเทรา นำนักเรียน เยาวชน แกนนำสุขภาพ อสม. พนักงานส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

 

วานนี้ (15 กรกฏาคม 2558) ทางท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , ท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร นัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การปรับปรุงภูมิทัศน์และ คุณภาพของศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก โดยมีท่านปลัดเทศบาลฯ กานดา นามสง่า อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลริมเหนือ จ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน มาดูงานเรื่ื่อง การจัดการของเสียชุมชน อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง นำพนักงานประจำและนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 8 คน มาดูงานเรื่ื่อง การจัดการของเสียชุมชน เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 14 กรกฏาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง จ.อุทัยธานี นำคณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน มาดูงานเรื่ื่อง การจัดการของเสีย เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณเสถียรและคุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 7 กรกฏาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา จ.ชัยนาท นำคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา , พนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 3 กรกฏาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง จ.สุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา , พนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณเสถียรและคุณนิวัตน์ ชมภาพบรรยากาศ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จ.เชียงใหม่ นำโดยท่านประธานสภาเทศบาลฯ พนักงาน และ อสม. จำนวน 140 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานฯ เรื่อง การบริหารจัดการขยะ
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ คุณวัลยาและคุณวีณา ชมภาพบรรยากาศ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ จ.นครราชสีมา นำคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา และพนักงาน จำนวน 57 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานฯ เรื่อง การบริหารจัดการขยะ
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลกระจับ จ.ราชบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน และผู้นำชุมชน จำนวน 150 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณเสถียรและคุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองหอย จ.เชียงใหม่ นำคณะผู้นำชุมชน อสม. จำนวน 150 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะ เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนุชนาถและคุณวีณา อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จ.เชียงใหม่ นำคณะอสม. จำนวน 100 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโพงาม จ.ชัยนาท นำคณะอสม. จำนวน 60 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะ เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออกและนั่งรถรางชมเมือง
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ และคุณวีณา อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลทาสบเส้า จ.ลำพูน นำคณะผู้บริหาร พนักงาน จำนวน 20 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะ เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณเสถียร อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก จ.หนองคาย นำคณะผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน จำนวน 95 ท่าน

อ่านต่อ...
 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ จ.อุทัยธานี นำคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา , พนักงานส่วนตำบล จำนวน 50 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2558

คณะที่ 1 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา จ.นครปฐม นำคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา ,ผู้นำชุมชน ,พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 คน คณะที่ 2 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพนม จ.สุราษฏร์ธานี นำคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา , พนักงานส่วนตำบล จำนวน 40 คน อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 4 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม นำคณะผู้ประกอบการร้านอาหารแผงลอย และตลาดสด จำนวน 150 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลอรัญญิก จ.อยุธยา นำคณะผู้บริหาร และอสม. จำนวน 150 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก

28 พฤษภาคม 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการชุมชน อสม. จำนวน 100 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะ เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล จ.สิงห์บุรี นำผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการ รพ.สต.และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 80 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารและจัดการขยะด้วยจุลินทรีย์ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหาร และกรรมการ/ประชาชน ใน ต.บางนกแขวก จำนวน 50 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน จำนวน 48 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และ การบริหารงานท้องถิ่นด้านต่างๆ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

12 พฤษภาคม 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย จ.มหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะ เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณชุิติกาญจน์ คุณนิวัติน์ ชมภาพบรรยากาศ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

9 พฤษภาคม 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน นำผู้บริหารระดับสูง และนายกเทศมนตรีจากเมืองต่างๆ ในบังคลาเทศ จำนวน 13 คน อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

8 พฤษภาคม 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเมืองพาน จ.เชียงราย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน จำนวน 110 คน มาดูงานเรื่ื่อง การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

30 เมษายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กรุงเทพฯ นำคณะเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) จากพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 4 แห่ง (จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี)จำนวน 50 คน มาดูงานเรื่ื่อง การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

30 เมษายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กรุงเทพฯ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

30 เมษายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเกาะกา จ.ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

30 เมษายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหลวงเหนือ จังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงาน จำนวน 50 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะและต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

28 เมษายน 2558ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ จ.เชียงราย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน 40 คน

อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

27 เมษายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ...
 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

27 เมษายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

อ่านต่อ...
 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

22 เมษายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี อ่านต่อ...

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

22 เมษายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสุรนารี จ.นครราชสีมา อ่านต่อ...

 

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 21 เมษายน 2558

อ่านต่อ...

 

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2558

อ่านต่อ...

 

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 1 - 13 กุมภาพันธ์ 2558

อ่านต่อ...

 

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 15 - 30 มกราคม 2558

อ่านต่อ...

 

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2557

อ่านต่อ...

 

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2557

อ่านรายละเอียดต่อ...

 

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2557

อ่านรายละเอียดต่อ...

 

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 15 - 22 ตุลาคม 2557

ชมภาพบรรยากาศ...

 

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 22 - 30 กันยายน 2557

ชมภาพบรรยากาศ...

 

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 8 - 16 กันยายน 2557

ชมภาพบรรยากาศ...

 

วันนี้ (11 มิ.ย.) ทางรายการ Green Plus ช่อง Thai PBS ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00 - 17.15 น. เข้าถ่ายทำรายการเกี่ยวกับ พลังงานจากการหมักแก๊สชีวภาพ , การเลี้ยงไส้เดือน และ พลังงานจากไขมันอัดแท่ง ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก

อ่านต่อ...

 

ตามดูนักวิจัยจาก Institute for Global Environmental Strategies ,Japan (IGES) นำเสนอกรณีศึกษา การต่อกรกับปัญหาภาวะโลกป่วย ของเมืองแกลง

สองนักวิจัยของ IGES (Institute for Global Environmental Strategies ) จากประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางเข้ามาทำงานวิจัย การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองแกลง แต่เมื่อปลายปีที่แล้วอยู่หลายรอบ อ่านต่อ...

 

งานพัฒนาปรับปรุงกายภาพพื้น ที่แปรของเสียให้ไม่เสียของ
ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ เมืองแกลง ใกล้บรรลุจุดหมาย. . เน้นผู้อยู่ ผู้มาทำงานมีความสุขเป็นสำคัญ

 ๑. โรงฆ่าสัตว์ ที่เปิดทำกิจการ มาแต่ครั้งเป็นสุขาภิบาลกระทั่งบัดนี้ อยู่ในพื้นที่เดียวกับอาคารป้องกันฯ ( ดับเพลิง) ถนนสุนทรภู่ กำลังผรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันใช้ชำแหละแต่เพียงสุกรเท่านั้น โดยที่ยังเป็นระบบเดิม คือเมื่อเชือดแล้วนำขึ้นลวกด้วยน้ำต้มร้อน บนกะทะใบลานจำนวน ๔ หัวเตา อ่านต่อ...

 

  หลังจากใช้ความพยายามอยู่เกือบสิบวัน การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลสิริรวม ๔๒ แผ่นก็ยุติลง แลกกับการได้พลังงานไฟฟ้าผ่านเมขลาล่อแก้ว มาเก็บไว้ในผอบแบตเตอรีเก่าที่ปรับเติมกรดให้ฟื้นขึ้นมาใหม่ ก่อนที่จะแสดงกฤษดาภินิหาร อ่านต่อ...

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ที่ผ่านมานี้ ดร.วทัญญู ณ ถลาง ผู้มีผลงานด้านสถาปัตยกรรม ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ... อ่านต่อ...

 

..แต่เย็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎา..ขยะจากหลุมฝังกลบของ เมืองแกลงเที่ยวแรกได้ถูกลำ เลียงขึ้นจากหลุมไปใช้ในวัต ถุประสงค์ของการเป็นเชื้อเพลิง ทดแทนหรือเสริมเชื้อเพลิงหลักอย่างถ่านหิน น้ำมัน และไฟฟ้า เพื่อเอาความร้อนไปใช้ประโย ชน์ได้แล้ว.... อ่านต่อ...

 

ตะลึง... "ภูเขาทอง" โผล่ในอำเภอแกลง...อนาคตด้านพลังงาน พอได้เห็นทางออกช่วยโลก

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม นายกเทศมนตรีพร้อมนางนุชนาถ สุขาวดี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้เดินทางไปยังตำบลกระแสบน อำเภอแกลง ที่พิสิษฐ์ฟาร์ม และ ฟาร์มผู้ใหญ่เขียว ซึ่งเลี้ยงสุกรขนาด ๓,๐๐๐ ตัว และ ๖๐๐ ตัวตามลำดับเพื่อเยี่ยมชมกระบวนการจัดการฟาร์ม โดยเฉพาะการจัดการมูลสุกร อ่านต่อ...

 

สถานการณ์ทุเรียนระยองวันนี้... เรื่องปลูกเพิ่มเงียบสนิท ที่ปลูกเพิ่มเอา ๆ คือ ยาง และปาล์มน้ำมัน... ขอทำนายแบบไม่ต้องคิดว่า... ราคาทุเรียนต้องดีขึ้น... (เพราะการปลูกลดลง ค่าปุ๋ย ค่าไฟ ค่าน้ำมันแพงขึ้น) อ่านต่อ...

 

หลังงานบุญกลางบ้านที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน ชมรมและหลาย

ภาคส่วนจัดขึ้นในระหว่างวันพุธที่ ๒๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคมที่ผ่านมานี้แล้ว ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ระหว่างช่วงการจัดงาน ได้มีพิธีเปิดศาลาแหลมท่าตะเคียนทองและโรงสีข้าวกล้อง ตรา "ข้าวแกลง" ขึ้น อ่านต่อ...

 

หลังจากที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Cabon Cities Model) เรื่อยมานับแต่ปี ๒๕๕๓ กระทั่งในขณะนี้ ได้มีการนำรูปแบบดังกล่าวไปขยายผลในอีก ๒๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหา ข้อมูลฐานขององค์กรและระบบเมือง อ่านต่อ...

 

ระหว่างวันที่ ๒ ๓ ๗ และ ๙ กุมภาพันธ์นี้ คุณครูอิสรีย์ ปานงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ได้ประสานงานติดต่อขอรับการสนับสนุน จากเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีที่ ๒ และนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ รวมกว่า ๑๐๐๐ คน เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออกของเทศบาลฯ อ่านต่อ...

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคมนี้ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยผู้แทน จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เดินทางมาหารือ และลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงาน ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในโครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน อ่านต่อ...

 

ศูนย์ประสานงาน ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก ภายใต้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแลง เปิดตัวหนังสือเล่มล่าสุด "ค้นแนวคิด..พบมรรควิธี ปรุงเมืองให้น่าอยู่อย่างแยบยล" โดยการสนับสนุนและประสานงานจาก Institute for Global Environmental Strategies (IGES) ประเทศญี่ปุ่น สำนักนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ...

 

คนบ้านทะเลน้อย ไม่กระฉึกกระฉักเชื่องช้า..หลังฤดูทำนา
เร่งปลูก "ผักกระฉั่บ" เพื่อนำเมล็ดไปเพาะ
เป็นต้นอ่อนขาย...สร้่างรายได้งาม

หลังสิ้นสุดฤดูกาลการทำนาปี จนเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกในบริเวณพื้นที่ลุ่ม ด้านทิศใต้ของเมืองแกลง ย่านหมู่บ้านทะเลน้อย ไปเมื่อราวเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่อง ถึงเดือนธ้ันวาคมที่ผ่านมาแล้ว ขณะนี้ กลุ่มพี่น้องชาวบ้านทะเลน้อย ได้ปรับที่นามาเป็นแปลงปลูกต้นผักกระฉั่บ เพื่อจะได้สะสมเมล็ดไว้สำหรับนำไปฝังทราย เพื่อรองอกเป็นต้นอ่อนสำหรับนำไปจำหน่ายอีกทีหนึ่ง อ่านต่อ...

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคมนี้ คุณสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรี ได้นำคณะผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งราชการและภาคประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต กว่า ๗๐ คน เดินทางมายังเทศบาลตำบลเมืองแกลง อ่านต่อ...

 

 

Muangklang Environmental Sustainable City Program,performed on The 5th
Asean Pacific Urban Forum,
21-25 June 2011 ,
UN Building, Bkk, thailand.
 

อนุสนธิจากการที่สำนักนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับInstiture for Global and Environmental Strategies (www.iges.or.jp) จากประเทศญี่ปุ่นได้จัดทำโครงการ Asean Environmentally Sustainable cities (ESC Programme) หรือ โครงการเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ อ่านต่อ...

 

เมื่อวันอาทิีตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายนที่ผ่านมาีนี้ คุณนงนุช สวัสดิภูมิ บ้านอยู่ย่านชุมชนพลงช้างเผือก และคณะ ได้นำวัวจำนวน ๒ ตัว เป็นเพศผู้ เพศเมียอย่างละ ๑ ตัว ซึ่งเจ้าของวัว เตรียมนำไปขายเพื่อชำแหละ ที่โรงฆ่าสัตว์มามอบให้กับเทศบาลฯ ณ คอกวัวศาลาแหลมท่าตะเคียน จากการประสานงาน ของช่างแดงที่มีอาชีพรังวัดที่ดิน อ่านต่อ...

 

นับแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นมา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ออกเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน และบำบัดน้ำเสียในอาคาร และมีผลบังคับใช้เรื่อยมา หลังจากพบว่า คุณภาพน้ำในแม่น้ำประแสที่เสื่อมโทรมลง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุเกิดจากไขมัน ที่ปล่อยออกมาจากครัวเรือนลงสู่ท่อระบายน้ำ และไหลลงสู่แม่น้ำในที่สุด และจะเกิดผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของเทศบาลฯ ซึ่งใช้น้ำในแม่น้ำนี้เป็นน้ำดิบ กระทบต่อการเพาะเลี้ยงและจับสัตว์น้ำของประชาชน  ซึ่งก่อนหน้านั้น ได้พยายามรณรงค์ อ่านต่อ...

 

สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนพฤศจิกายนนี้ ศูนย์การเรียนรู้ การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก แม่แพะตัวเก่ง ได้ให้กำเนิดลูกแฝดออกมา สภาพแข็งแรง ซึ่งเทศบาลฯ อาศัยแพะ สำหรับจัดการกับเศษผักผลไม้ เพื่อลดปริมาณขยะมาหลายปีแล้ว ทั้งยังให้ปุ๋ยอัดเม็ด สำหรับนำไปผสมกับปุ๋ยหมัก อ่านต่อ...

 

วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๑ นาฬิกา คุณประศานต์ อิสรานุวัตร (ลุงติ๊ดปาล์ม) ได้ติดต่อประสานงานนำคุณเสริมศรี ไหลธนเศรษฐ คุณธัญญพัทธ์ รติยานุวัฒน์ พร้อมคณะบุตรหลาน จากอำเภอเมือง ระยอง มาพบนายกเทศมนตรี เพื่อนำโคจำนวน ๒ ตัว อ่านต่อ...

 

หลังจากที่ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้เข้ามาศึกษาวิจัยในหัวข้อ "รูปแบบความเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ" (Low Cabon Cities Model) โดยเลือกเทศบา่ลตำบลเมืองแกลง เป็นเมืองต้นแบบ กระทั่งได้ผลผลิตเป็นข้อมูลบทวิจัยแสดงผล เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ...

 

ตั้งแต่ค่ำวันเสาร์ที่ ๒ ตุลาคมเรื่อยมา  เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บขนขยะสำหรับรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ชนิดบีบอัดเทท้าย คันหมายเลข ๙ ซึ่งมีพื้นที่บริการในเขตชุมชนหนาแน่นถนนสุนทรโวหาร อ่านต่อ...

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน คุณวัลทานี ผู้แทนจากศูนย์รวบรวมกล่องเครื่องดื่ม ของสถานประกอบการที่ใช้กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว เป็นวัตถุดิบในการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลังคากล่องนม ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการในการเก็บรวบรวมกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีนายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรี อ่านต่อ...

 

หลังจากที่กรมพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ก่อสร้างระบบหม้ักแก๊สชีวภาพ ที่มีความสามารถในการรองรับขยะสด ขนาดความจุ ๔,๒๕๐ กิโลกรัมต่อวัน ให้แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยนายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพลังงานฯ นายรังสรรค์ ชโรชวิกสิต ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และค้นคว้าพลังงาน พร้อมคณะ อ่านต่อ...

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายนนี้  คณะผู้แทนเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฐาน จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ แห่ง และเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลาง โดยการประสานงานผ่าน  UNESCAP ( Economic and Social Commission For Asia and The Pacific) ได้เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมฟังบรรยายเรื่อง Muangklang Municipality Solid Waste Management อ่านต่อ...

 

วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน ที่ผ่านมา เวลา ๑๒.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. รายการ "ปราชญ์เดินดิน" ทางโมเดรินไนน์ทีวี ได้ออกอากาศเรื่องราวอันว่าด้วยการพัฒนาของเมืองแกลง ที่ "คุณแป้น" ผู้ดำเนินรายการได้พูดคุย ซักถามนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง อ่านต่อ...

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายนนี้ อาจารย์สันติวิภา พานิชกุล และคณะผู้แทนจากบริษัท บางกอกกล๊าส จังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางไปยังศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีนายธงชัย จิรวิวัฒน์วนิช รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายการสาธารณสุข ให้การต้อนรับนำชม อ่านต่อ...

 

กล้วยไข่ที่ปลูกในดินลึกเพียง ๑ ฟุตเหนือพื้นคอนกรีตบ่อน้ำใส งามเปล่งแถมแตกหน่อเป็นว่าเล่น เป็นพืชที่ปลูกขึ้นง่ายมาก ใช้ได้ทุกส่วนของมัน นอกจากได้ลูกแล้ว ต้นใบใช้เลี้ยงสัตว์ได้สบาย อ่านต่อ...

 

เมื่อค่ำวันที่ ๓ กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางนุชนาถ สุขาวดี รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ได้ออกสำรวจร้านค้า แผงขายอาหารของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตอนกลางคืน บริเวณถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่ง อ่านต่อ...

 

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา งานโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เข้าแก้ไขปัญหาบริเวณพื้น อาคารพัสดุในส่วนที่เป็นโรงจอดรถทั้งหมด ๑๑ ช่องจอด  สืบเนื่องจากปัญหาพื้นโรงจอด โดยเฉพาะโรงจอดรถบรรทุกขยะเดิม มีผิวเป็นหินคลุกมาแต่เดิมนับแต่เริ่มสร้างอาคารโรงจอด  บวกกับการที่ต้องใช้เป็นที่จอดรถ อ่านต่อ...

 

หากยังจำกันได้  เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เคยระดมทุนในโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เมื่อคราวงานบุญกลางบ้านในปี ๒๕๕๒ ตอน ฉลอง ๑๐๐ ปีบ้านตลาดสามย่าน โดยที่ได้ทุนจากการรับบริจาคถึง ๙ หมื่นบาท และได้นำไปไถ่ชีิวิตวัวจากโรงฆ่าสัตว์มาได้จำนวน ๙ ตัว จากนั้นได้นำไปเลี้ยงไว้ ณ บริเวณศาลาแหลมท่าตะเคียนเรื่อยมา อ่านต่อ...

 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคมที่ผ่่านมา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันลูกโลกสีเขียว ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของเทศบาล ซึ่งได้กำหนดหัวข้อความเกี่ยวพันกับเรื่อง ดิน น้ำ ป่า อ่านต่อ...

 

เทศบาลตำบลเมืองแกลง เตรียมขยับเนื้องานการก่อสร้าง ระบบถังหม้ักแก๊สชีวภาพไปอีกขั้น หลังจากที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรัำกษ์พลังงาน ได้จัดสรรงบประมาณกว่า ๘ ล้านบาท และมาดำเนินการก่อสร้าง ระบบถึงหมักแก๊สชีวภาพนี้ อ่านต่อ...

 

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ในฐานะที่มีภารกิจสำคัญในการบริการพี่น้องประชาชน เป็นประจำทุกวัน ด้านการรักษาความสะอาด มีความมุ่งมั่นเอาใจใส่ในการพัฒนางานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการออกเก็บขนขยะของเสีย จากบ้านเรือนของท่านแล้ว อ่านต่อ...

 

จากการที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เข้าสู่กระบวนการนำขยะของเสีย กลับมาใช้ใหม่ในหลายรูปแบบเพิ่มยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งล่าสุด สามารถคัดแยกขยะที่มีต้นค่าใช้จ่าย ในการเก็บและขนไปฝังกลบ ณ บ้านชำฆ้อกิโลกรัมละ ๑ บาทได้ถึงเดือนละกว่า ๗๐ ตัน อ่านต่อ...

 

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ ๒๑ ถึง ๒๔ มิถุนายนนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ในฐานะเป็นพื้นที่เป้าหมายของการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อันประกอบไปด้วย ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ ในเครือข่ายองค์การความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ...

 

ในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ในฐานะศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายด้านการบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ คณะผู้มาเยือนจากหลายแห่งด้วยกัน ทั้งนี้ นอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ อ่านต่อ...

 

ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ยังคงเดินหน้า ในภารกิจของการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยน ตามนโยบาย ของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงต่อ สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง อ่านต่อ...

 

ท่ามกลางกระแสการพัฒนา ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมแล้ว สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหา ติดตามมาของชุมชนเมืองนั่นคือ เรื่องขยะหรือ ของเสียของเมืองต่าง ๆ ที่ได้สร้างปัญหา ให้กับแต่ละพื้นที่ทั้งด้านสุขอนามัย  ด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ...

 

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ เป็นวันเริ่ีมต้นของการลงมือ ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลัง ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง หลังจากที่มีพื้นที่เลี้ยงอยู่ในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ฯ อ่านต่อ...

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคมนี้ เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้นำรถแบ็คโฮร์จากหลุมฝังกลบขยะ มาขุดลอกบ่อรองรับน้ำเสียขนาดกว้างยาวประมาณ ๑๕ * ๘ เมตร อ่านต่อ...

 

เดือนเมษายน ๒๕๕๔ นี้ ตลอดเดือน  เทศบาลตำบลเมืองแกลง ในฐานะของศูนย์ประสานงาน เครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประำจำภาคตะวันออก ได้ให้การต้อนรับหน่วยงานต่าง ๆ อ่านต่อ...

 
 

Clip การเรียนรู้ ณ ศูนย์ฯ ของนักเรียน โดย แก้วก้าว
 

นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานเปิดระบบผลิตพลังงาน จากขยะชุมชนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง อ่านต่อ...

 

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธาน

ได้จัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพในการจัดการขยะแบบครบวงจร จึงได้นำประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานฯ ในส่วนของการส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะและ นำขยะกลับไปใช้ประโยชน์จนสามารถเป็นแบบอย่าง ในการนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นๆ ชมภาพบรรยากาศ

 

ชุมชนโพธิ์ทองและผู้นำชุมชนในพื้นที่
เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ "บ้านเมืองของเรา"

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคมที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการจากชุมชนโพธิ์ทอง และประธานชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ในการที่ได้มาศึกษาการดำเินินงานในภารกิจต่าง ๆ ของเทศบาลฯ ด้วยความยินดียิ่ง
อ่านต่อ...

 

นายกฯ เทศบาลตำบลห้วยกะปิพร้อมคณะรุดศึกษา งานจัดการของเสียเมืองแกลง

วันนี้ (25 ม.ค.) เทศบาลตำบลห้วยกะปิ จ.ชลบุรี ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานฯ เรื่องการจัดการขยะและของเสีย นำทีมโดยนายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ
อ่านต่อ...

 
สวนผักลอยฟ้า
 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2554 ณ หอประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อ่านต่อ...

 

จากความพยายามนำของเสีย ประเภทขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในหลายวิธีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นคือ การนำเศษอาหารไปทำไบโอแก๊สเพื่อใช้ในโรงฆ่าสัตว์ อ่านต่อ...

 

IUCN นำชาวเกาะเต่า สุราษฎร์ฯ
และปากน้ำปราณฯ ประจวบฯ มาเมืองแกลง

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม IUCN (The International Union for Conservation of Nature) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้และ ช่วยหาวิธีการในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ...

 

ปรับระดับ ปูหญ้าใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ

วันที่ ๑๓ และ ๑๔ ธันวาคม ที่ผ่านมา งานโยธา และงานสวนฯ กองช่าง ได้ปรับปรุงบริเวณลานรอบศาลา ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ หลังจากที่มีการขยายลานคอนกรีตเพิ่มขึ้น กอปรกับหญ้านวลน้อยที่เคยปลูกไว้ เมื่อสามปีก่อนเริ่มขาดความสวยงาม
อ่านต่อ...

 

ปรับปรุงสายพานคัดแยกขยะเครื่องแรก ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ที่ผ่านมา งานโยธา กองช่างได้เริ่มต้นปรับปรุงสายพานคัดแยกขยะเครื่องที่ ๑ ให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลังจากสายพานเครื่องที่ ๒ สามารถเปิดเดินเครื่องได้เป็นอย่างดีแล้ว โดนการปรับปรุงคราวนี้
อ่านต่อ...

 

ความใฝ่ฝันในช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาสำหรับงานการคัดแยกขยะ นั่นก็คือ วันที่จะได้เห็นสายพานคัดแยกขยะเครื่องที่ ๒ ได้เดินเครื่อง ซึ่งก็สมใจนึกไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ วันรัฐธรรมนูญโดยบังเอิญเรียบร้อยแล้ว อ่านต่อ...

 

อย่างไรเสีย...ก็คงจะป่วยการไปร้องแรกแหก กระเฌอเที่ยวหาที่ดิน เป็นสิบไร่ร้อยไร่พันไร่เพื่อทำฟาร์มผัก และแม้ว่าหาได้มัีน ก็ไม่ใช่ชีิวิตของคนที่อาศัยอยู่ในเมือง ถึงออกไปทำไร่ทำสวน มันก็คงไม่จีรัง
อ่านต่อ...

 

ต่อการเพิ่มขึ้นของรถขสมก. อีกสองคัน ซึ่งได้เพิ่มบริการรับส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสารนาถธรรมาราม ที่มีบ้านเรือนอยู่ทั้งฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ถนนสุขุมวิทไปแล้ว เมื่อเปิดภาคเรียนที่สองได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ โดยนักเรียนฝั่งโรงเรียนวัดสารนาถฯ
อ่านต่อ...

 

ก่อนถึงวันที่ ๕ ธันวาคมที่ผ่านมานี้ ได้รู้โดยตลอดมาว่าพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุครบ ๘๓ พรรษา และปีหน้าจะทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ รัฐบาลคงจะเตรียมจัดงาน ทำโครงการอันหลากหลายในปีหน้าอย่างแน่นอน อ่านต่อ

 

IHS , สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและการเคหะแห่งชาติ

ด้วย Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) จัดอบรมเรื่อง Sustainable Housing in times of Climate Change : A Gender Prespective โดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย พาคณะนักวิชาการจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าดูงาน 5 พ.ย. 53 ชมภาพบรรยากาศ

 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

4 พ.ย. นักศึกษาปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาการบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ดูงาน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ดูภาพต่อ SET 1 / SET 2

 

รายการ 7 สีติดดาวชุมชน รวมพลังรักษ์โลก
ตอน "ไส้เดือนรักษ์โลก" เทศบาลตำบลเมืองแกลง

จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า "ไส้เดือน" สามารถทำประโยชน์ให้กับโลกของเราได้ "ไส้เดือน" สามารถกำจัดขยะอินทรีย์ และมูลไส้เดือนยังสามารถ นำมาทำเป็นปุ็ยใส่ต้นไม้ได้อีกด้วย...
ร่วมชมคลิป และโหวตให้กับเทศบาลฯ

 

 
 

 

 
copyright © 2010
http://erc-sumc53.muangklang.com
This site is best view at 1024*768.Designed by Hoshi-chan :)
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
Eastern Regional Coordinating Center On Urban And Environmental Management

โทร 038-675222 , แฟ็กซ์ 038-671209