<%@ Page Language="VB" ContentType="text/html" ResponseEncoding="windows-874" %> เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน พ.ศ.2547 เป็นรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ

            เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 นี้ ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เข้าร่วมรับรางวััลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่นยืน พ.ศ.2547 ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ รับจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปรับ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี ซึ่งท่านปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง นายอนุวัตร มอบหมายให้ท่านรองปลัดศิริเพ็ญ เป็นตัวแทนเดินทางไปรับแทน